Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 1/17. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Az angyali szépség nem az arcon, a szépség a fénylő szívben van. Két nagy érték van az életben, szépség és jóság, angyali cselekedet. Az elsőt a szívben találom, amely szeret; másikat a kézben, mely ad.
Angyalok léteznek a Földön akkor, ha te magad angyali szívvel tekintesz a világra.
Élni való minden élet, Csak magadnak hű maradj. Veszteség nem érhet téged, Hogyha az leszel ami vagy.
"Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
/Szent Jakab levele 1,5/"
Beküldve: July 25, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Adj békét, Uram!

Adj, Uram, szívembe olyan békét,
mit meg nem rendít se gond, se kétség,
minek nem árt se vihar, se bánat,
melyben Téged mindig megtalállak!
S ha árral szembe kell is mennem,
ha a lelkem zúg, morajlik bennem,
ha balgán gyermeki vitába szállok,
s esztelenségből kiabálok,
add, hogy a békéd átjárjon engem,
s nyugtalan szívem lecsendesedjen.
S engedd, hogy szüntelen átadjam másnak
a békét Uram, mit annyian várnak.
Ki falakat épít maga köré,
megvédi magát minden vésztől,
de elzárja közben életét
az őt érhető tengernyi fénytől.
Ha nem vállalod a sebeket,
s nem tudod meg, mi a bánat,
bár nem ejtesz fájó könnyeket,
de nem érzed ízét a boldogságnak.
Minél több a fájdalom bennünk,
annál több az öröm, a csoda,
csak a megtört szív tudja igazán,
hogy a szeretet micsoda.
Ámen.
Beküldve: July 18, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Te Isten szent gyermeke vagy! Az ő Isteni és tiszta gyermeke! Elismerésed garantált benső lényegedben, s amint letérdelünk előtted, aki nem más, mint a testet öltött Isten, kérjük további áldásodat, miközben az angyalaival találkoztunk e szent földön. Ne nyugtalankodj, hogy az egyik van veled és nem a másik. Mi mindannyian veled vagyunk az angyallelkűek megtalálnak, és segítenek, egy közös áldott, szent ügyedért cserébe.
Isten szeretetét kérem.
Szívem első gondolata Hozzád száll fel Istenem.
Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked.
Szívem csakis azt akarja, ami kedves Teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap Neked éljek.
Ámen
Beküldve: July 5, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Szent Pál szeretethimnusza

Testvéreim! Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.
Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
Beküldve: June 23, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Jézus, Te hordoztad a mi betegségeinket, és magadra vetted a mi fájdalmainkat. Mindnyájan a Te sebeid által gyógyulunk meg.
Teljes bizalommal kérünk Téged: moss tisztára minket a Te Szent Véreddel, és szabadíts meg hibáinktól, bűneinktől, vétkeinktől!
A keresztség vize alatt, amely a Te megnyitott Szívedből állandóan árad életünkre, kérünk Téged, újítsd meg és növeld Beléd vetett hitünket.
Teljes bizalommal térdelünk Eléd és kérünk, hogy gyógyítsd meg a megtört szíveket és tedd a kezedet a fájó sebekre; szabadíts meg minden rendezetlen vágytól, ragaszkodástól, szabadíts meg attól, hogy értelmetlennek lássam az életet, szabadíts meg attól a kényszertől, hogy másokat kritizáljak, és rosszat mondjak róluk. Szabadíts meg a hatalomvágytól és a gőgtől, a féltékenységtől és a bizalmatlanságtól.
Bocsáss meg azoknak, akik engem félrevezettek, akik befolyására testileg és lelkileg károkat szenvedtem, akik káros szenvedélyekre tanítottak és hamis célokat mutattak. Szabadíts meg a befolyásuktól.
Tedd a kezedet fájó sebeimre, hogy azok meggyógyuljanak. Nálad minden lehetséges. Te vagy az én megmentőm. Általad újra rátalálok az életre, megismerem az élet gazdagságát. Bocsáss meg mindenkinek, ahogyan én is meg akarok bocsátani azoknak, akik engem megsebeztek.
Bocsáss meg szüleimnek és testvéreimnek, barátaimnak, előljáróimnak és kollégáimnak. Ők maguk sem tudták, mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, és adj nekik békét.
Gyógyítsd meg, Úr Jézus Krisztus, beteg testemet. Értünk viselt töviskoronád és szenvedéseid által gyógyítsd meg az agy, a gerincvelő és az idegek minden betegségét. Tedd rám kezedet, és gyógyíts meg isteni fényeddel és gyógyító erőddel minden daganatot, amely bennem növekedik. Add, hogy sejtjeim újra egészségesen működjenek, ahogyan azt az Isten kezdetben megadta.
Érintsd meg szememet, hogy megkapja és megőrizze a jó látást. Tedd ujjadat a fülemre és nyisd meg, hogy halljak – mindenek előtt Téged halljalak. Érintsd meg a nyelvemet, hogy feloldozd, és a szám Téged dicsőíthessen. Kezed és lábad sebeiért, amelyeket értem viseltél, gyógyítsd meg végtagjaimat, az izületek, az izmok, az inak, a csontok és az ínszalagok minden betegségét.
Beküldve: June 17, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Az Angyalok Tisztása

Amikor az erdőre kimégy, figyelve lépj, és lábujjhegyen.
Mihelyt a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó:
akkor már tudnod kell, hogy az erdő észrevett.
Ha megállsz egy pillanatra, hallani fogod a szellőt,
ahogy a fák között tovaoson.
Te már tudod, hogy ezt a szellőt
az angyal rázta elő, köpenye ráncaiból.

Ha jól figyelsz, a manókat is hallhatod:
surrannak, matatnak itt-ott a sűrűben.
Sok dolguk van, igyekezniök kell.
A virágokat is láthatod majd,
és minden virág kelyhéből egy tündérke les rád.
Figyelik, hogy rontó-ember vagy-e? Azoktól félnek.
De te látó-ember leszel, és a tündérek ezt hamar felismerik.
Kiülnek a virágok szirmaira, és kedvesen reád kacagnak.

De akkor a patakot is meghallod, ahogy neked mesél,
csodálatos meséket az erdőről. . .
Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul,
s egyszerre csak kilépsz az Angyalok Tisztására.
Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat
nem láthatja a szemed.

Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép.
És megállasz. És abban a pillanatban megnyílik a szíved
és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek,
egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe.
A legnagyobb kincseket, amiket
ember számára megteremtett az Isten.
A jóságot, a szeretet és a békességet.

Te minderről semmit sem tudsz akkor.
Csak annyit hallasz, hogy a madarak
nagyon szépen énekelnek körülötted,
és a patak nagyon szépen mesél.
Csak annyit látsz, hogy nagyon szép az erdő.
A fák, a virágok, a fű, a moha,
a magas kék ég és rajta az a nagy, csillogóan fehér felhő,
amelyiken a Jóisten ül, bárányfelhőket pöfékel nagy kék
pipájából, és jóságosan mosolyog.

Csak, amikor visszatérsz újra az emberek közé,
a rontó-emberek és a gyűjtő-emberek közé,
és hiába gonoszak hozzád,
te mégis jóval viszonozod gonoszságukat,
szeretettel vagy mindenki iránt,
és az élet legsúlyosabb perceiben is
derű és békesség van a homlokodon:
csak akkor látják meg rajtad,
hogy az Angyalok tisztásán jártál, kedvesem.

Wass Albert
Beküldve: June 9, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

János apostol élete és levele is arról tanúskodik, hogy a Jézussal való személyes közösség valóban képes saját megcsontosodott jelleme ellenében is átformálni az embert. Az apostol
személyes tapasztalatból beszél, és e tapasztalat ad hitelt a szavainak. Amikor olyan kijelentéseket tesz, hogy „mi Istentől
vagyunk” (4,6) vagy „mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét” (4,16), akkor úgy szól, mint aki személyes kapcsolatban szerzett bizonyosságot Krisztus életet megújító hatalmáról. Ezt a hatalmat mi is megtapasztalhatjuk, ha
Jánoséhoz hasonló hűséggel és ragaszkodással időzünk Krisztus jelenlétében, befogadva beszédeit és Lelkének késztetéseit.
Beküldve: June 4, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Angyali Útmutatás

Az Angyali szeretet, mint kozmikus erő, végtelen és soha meg nem szűnő, nincs kezdete, nincs vége, meg nem született, mert mindig volt, ezért soha nem halhat meg. A Szeretet tart és hoz mozgásba mindent az Univerzumban és földi életünkben egyaránt.
Az Angyali világban tudnunk kell, mi megy végbe bennünk, hogy rájöhessünk, mit kell feladnunk. Angyali feladatok közé tartozik a korlátok és az akadályok ledöntése, leküzdése angyalenergiával.
Az Angyali élet forrása a lelki fejlődés biztos jele:
több szabadságot kívánunk, és kevesebb anyagi dolgot.
Nem az a fontos mennyit tudsz, hanem az mennyi szeretetet adsz.
Angyali szeretet jelei:
- Nincsenek elvárások
- Nincsenek kételyek

Angyali világ: a lélek harmóniája, a tested elfogadása.
Mély álomból ébredtem, Testet öltött fény lettem, lelkemből szeretet láng kélt bennem.
Álmodoztam, játszottam, kisded voltam jászolban, szívemen át rád szóltam, hitem, álmom rád szórtam. Kevesebb és több voltam, mint, mit bárki hitt rólam, sötétből kiragyogtam, egy szebb létről álmodtam. Álmodoztam, szerettem, cipeltem a keresztem, igaz hitet szereztem, fogódzóm nem eresztem.

Lépj nyomomba hát, ha tudsz! Bármit teszek, nem tanulsz, ha nem szárnyalsz, porba hullsz! Ma sem tudod ki vagyok, lelkedbe nézz, mi ragyog?
Járd az utamat gyalog, kísérjenek angyalok!
Beküldve: May 24, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Metafrasztisz Simeontól:

Aki nékem a Testedet önként adtad eledelül, aki tűz vagy, mely égeti a méltatlanokat, ne égess meg engem is, óh én Teremtőm, de hatolj be tagjaimnak összetételébe, minden ízületeimbe, veséimbe s a szívembe. Égesd meg a töviseit minden vétkezéseimnek, lelkemet tisztítsd meg, szenteld meg a gondolataimat, erősítsd meg inaimat csontjaimmal együtt, világosítsd meg az öt alapérzékemet, és egész lényemet hassa át a Te félelmed. Mindenkor oltalmazz, őrizz és védelmezz minden lélekrontó cselekedettől és szótól. Tisztíts meg és moss meg, ékesíts fel engem, szépíts meg, tégy értelmessé és világosíts meg; tégy engem egyedül csak a Lélek hajlékává, és sohase legyek hajléka a bűnnek; hogy miként a Te házadat, a Szentség vétele által, mint a tüzet, úgy kerüljön engem minden gonosztevő és minden szenvedély. Szószólóim legyenek a Színed előtt minden szentek, az Angyalok minden seregei, a Te Előhírnököd és bölcs apostolaid, és még a Te tisztaságos szent Anyád is, akiknek imáit fogadd, könyörületes Krisztusom, és tedd a fény gyermekévé a Te imádódat.
Mert Te vagy a mi lelkünknek, óh Jóságos, egyedüli fényessége és megszentelése, és Tenéked zengünk mindannyian méltóképpen dicsőséget minden napon, imádott Istennek.
Ámen
Beküldve: May 18, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Oh, kisded Jézusom, Hozzád folyamodom,
és Szűzanyád által esdve fohászkodom.
Ezen szűkségemben segíts meg engemet,
Mert hiszen hatalmas segítő szent kezed.
Minden reményemet Tebeléd helyezem,
Engedd, hogy kegyelmet találjak Szívedben,
Szeretlek Tégedet szívemből, lelkemből,
Szabadíts meg, kérlek, engem bűneimtől.
Fogadom, hogy Téged soha meg nem bántlak,
S teljes életemben Téged hűn szolgállak,
Felajánlom Neked testemet, lelkemet,
Szent szolgálatodba fogadj be engemet.
Szívesen viselem érted keresztemet,
Ki mindhalálig szerettél engemet.
Szeretem éretted felebarátaimat,
Amint parancsolod, mint önmagamat,
Oh, kisded Jézusom, borulva imádlak
S hatalmas voltodért Téged szívből áldlak..
Szabadíts meg engem ezen szükségemből,
Hogy hálát zenghessek Tenéked lelkemből.
Add, hogy Máriával s Szent Józseffel mennyben,
Láthassalak Téged angyalaid körében.
Ámen
Beküldve: May 9, 2021
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts