Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 20/30. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Kész a szívem Istenem,
kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek!Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa,
hadd ébresszem a hajnalt!
Magasztallak Uram(Zsoltárok könyve 57,8:9:10 )
Beküldve: April 19, 2020
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Ima Istenemhez!
Ne becsüld alá magad szégyenkezve, édes szelíd gyermek!
Olyasvalaki, mint Te, aki tele van üdvösséggel, bájjal és nagyszerűséggel, az nem szégyellheti az Isten képmására készült teremtményt!
Áldott vagy Te, áldott Isten szemében!
Tudom, hogy Te vagy a forrása minden jónak, és hogy Te ellátsz engem mindennel, minden tekintetben.
Kérlek, segíts eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek megakadályoznak engem abban, hogy elfogadjam ajándékaidat.
Kérlek, segíts, hogy átéljem a béke, hála, és az anyagi biztonság állapotát, és hogy tudatában legyek annak, hogy én a Te gyermeked vagyok, akit Te csodálatos áldásaidban részesítesz.
Nyitott vagyok és maradok az isteni vezettetésre, ami tévedhetetlenül vezet el engem olyan helyzetekhez, emberekhez, lehetőségekhez, amelyek részei az anyagi biztonságomat megteremtő tervnek.
Most látom és érzem önmagam és mindenki mást, tökéletes anyagi biztonságban, és a szívem megtelik hálával és örömmel, a bőséges univerzum iránt, amit teremtettél.
Ámen
Beküldve: April 14, 2020
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

NAGYPÉNTEK

Imádság:
Úr Jézus! Te végigjártad a keresztutat és méltósággal viselted a bántást, a szenvedést! Sohasem volt hatalma feletted senkinek és semminek, a kereszten is szabad voltál!
Szabad voltál, mert szerettél és most is szeretsz bennünket, Egy vagy a Teremtővel. Hálás a szívünk ezért és csodálunk Téged.
Adj erőt, hogy mindennapi keresztre-feszüléseinkben megélhessük ugyanezt szeretet-szabadságot!

ÁMEN
Beküldve: April 9, 2020
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Az áldás személyes értelmezése életünk gyakorlati eseményeiben.

Gyakorlatilag érezhettük meg Isten áldásait, amelyek betöltik lelkünk és életünk. Az áldások elégítik meg a lelkünk, tesznek boldoggá, reménykedővé. Mert az áldás következménye és munkája, hogy Isten örömöt szerez nekünk (ez a héber brk szó egyik jelentése is). Hol éltük meg, hogy Isten áldásai megtaláltak és betöltöttek minket? Isten az áldó Isten, ő megváltoztat minket és a világot. Ábrahámmal megváltozott a világ, mert Isten szövetségese lett. Noét és fiait is kiválasztotta Isten és megáldotta (1 Móz 9, 1), hogy sokasodjanak. De a környezet igazán agresszív volt és nem törődött Isten áldásaival. Betelt a föld erőszakossággal. Az áldás által jobb lett a föld, lelkileg is sokat nyertek. Élt és felüdült a lelkük, áldottak lettek az emberek, bármilyen volt a környezet (beszélhetünk-e a szünidők és szabadságok idején „lelki wellnessről?”, lelki felüdülésről, lelki életről, lelki nevelésről, mert ez is lehet Isten igéje és Szentlelke által áldás, vagy csak a testünknek kell a szabadságok ideje alatt jól éreznie magát?). Ezt élhetjük meg mi is istentiszteleten. Isten kisimítja „ráncainkat”. Elveszi gondjaink terhét, mert felüdülünk és élünk, mert áldó Istenünk van. Az Úr a mi pásztorunk, ezért nem szűkölködünk (23. Zsoltár). Krisztusban lett ez valóság, mert Ő a Jó Pásztor, aki életét adta juhaiért (Ján ev. 10. rész). Ő gondoskodik „nyájáról”, hogy az áldás másokhoz is eljusson. Hogy tovább adjuk azt másoknak is. Így hát elérkeztünk az igehirdetés második részéhez.
(Áldások könyvéből idézet)
Beküldve: April 2, 2020
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor az Egyház amiatt örvendezik, hogy Jézus a halálból való feltámadásával minden embert megmentett a bűntől. A húsvétban az is megmutatkozik, hogy mi Isten terve az emberrel: a halál hatalma alatt álló régi emberből új embert teremt az örök életre. Jézus Krisztus saját példáján mutatja meg, milyen ez az új, megszentelődött ember. Húsvétkor az Úr feltámadását az Anyaszentegyház nyolc napon keresztül kiemelten ünnepli, amelyet például a mise végi áldáshoz kapcsolódó alleluja fejez ki. Ámen.
Beküldve: March 28, 2020
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Isteni vigasz

Áldott az Isten,
a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene,
aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. (2Kor 1,3-4)
Drága Jézusunk, fájdalmaink között is segíts elfogadnunk vigasztalásodat, mert te hordoztad terheinket, kiöntötted ránk kegyelmedet,
és gyógyulást hoztál kereszthalálod által.
Benned van reménységünk.
Ámen.
Beküldve: March 21, 2020
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Az angyalok világa érző világ. Olyan fénylények az angyalok oltalmat, segítséget, vezetést, védelmet, vigaszt nyújtanak, a kérő hívásunkra válaszolnak. Isten szerető gondolatai, angyalokat teremtenek körülöttünk. Az angyalok azért vannak itt, hogy segítsenek bennünket, különösen akkor, amikor a szándékunk az, hogy örömet és gyógyulást terjesszünk a világban. Kérhetsz magad köré annyi angyalt, amennyit csak akarsz.. Kérheted sejtépítő segítségüket, hogy újraépítsék sejtjeidet a hit erejével.
Fényként hatol a testedbe segítő angyalod, és melegség önti el a tested, ez az érzés egy gyógyító energia, amit a hit ereje vezérel a tudatodat erősíti. Fontos a megelőzés, és az egészséges életmód, de részévé válik az életünknek Istenbe vetett hitünk, és az angyalom segítsége.
Isten áldását kérem!
Testvérek, ha valóban megismertük a kereszt bűnbocsánatot adó titkát, és átéltük életformáló valóságát, megtisztító erejét, akkor számunkra is ez lesz a legfontosabb, az egyetlen kincs!
Mert mi is Jézus Krisztus drága szabadításából élünk, melyet szent vére által hozott meg a Golgotán, mely által Ő a mi életünknek is forrása, sziklaszilárd alapja lett! Ámen
Beküldve: March 16, 2020
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Fohász Szűz Máriához


Ó Mária, mit adtál népünknek mindig is, bátorságban, erőben, lélekben, s nemes törekvésben ,
ami a népünk legjobbjaiban ragyogott,
ami az ifjú hősökben parázslón szikrázott,
ami mindannyiunkban szent lángokban lobogott,
azt hatalmas izzásban, fogd össze most!
S hagyd ebben az izzásban, mint pelyvát elhamvadni.
Hagyj egy nagy szándékkal áthatva minket,
áldozatul felajánlani az egész létünket, és ha ez lenne az utolsó szikránk, áldott legyen a neved ó Szűz anya!
S ha sötét mélyeken keresztül akarsz vezérelni, legyen! Elfogadom hittel és reménnyel amit nekem szántál! Csak hagyd e könyörgést szívedhez érni: gyalázatos tétovaságtól óvj most minket!
Kimerülni ne hagyd a bátor hősi szellemiséget,
hogy a végsőkig ebben a vad forgatagban,
holtjainkhoz méltók maradjunk valóban!
Add a lelkeknek, kik oly könnyen eltikkadnak,
az erős hitet, ami volt egykoron atyáinknak,
a nagy bizalmat, s a biztos győzelem tudatot,
melyek bátran törnek át mindent mi akadályozott,
melyek merik megfogni kezed a felhőkön tova,szilárd hittel, hogy minket el nem hagysz soha!
Áldás Szűzanya és gyermeke Jézus nevében mindörökké Ámen!
Beküldve: March 1, 2020
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Antoine de Saint- Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági
sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Ámen!
Beküldve: February 23, 2020
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Ó, édes Istenem!
Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd az éjjel
Testemet, lelkemet.
Szűzanyám, s Őrangyal,
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem.
Ámen
Beküldve: February 16, 2020

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts