Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 10/25. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Szent Tamás imája szentáldozás előtt
Mindenható, örök Isten, íme egyszülött Fiad, a Mi Urunk Jézus Krisztus szentségéhez járulok. Úgy közeledek Hozzá, mint beteg az orvoshoz, mint a tisztátalan az irgalom forrásához, mint a vak az örök világosság fényéhez, mint a szegény szűkölködő az ég és föld Urához.

Végtelen nagylelkűségedre kérlek, gyógyíts meg gyengeségemből, moss meg tisztátalanságomtól, világosítsd meg vakságomat, gazdagítsd szegénységemet, fedd be mezítelenségemet, hogy az Angyalok Kenyerét, a Királyok Királyát és Urak Urát olyan alázattal és tisztelettel, töredelemmel s áhítattal, oly tisztasággal és hittel, és olyan szándékkal vegyem magamhoz, mellyel elérhetem lelkem üdvösségét.

Add kérlek, hogy az Úr Testét és Vérét ne csupán mint a kegyelem jelét, hanem valóságosan is a kegyelmet és annak erejét vegyem magamhoz.

Legkegyesebb Isten! Add, hogy egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus testét, aki Szűz Máriától született, úgy vegyem magamhoz, hogy méltó legyek misztikus testének részévé válni, és tagjai közé számláltatni.

Legszeretőbb Atya! Add, hogy szeretett Fiadat, akit most a szent színek alatt veszek magamhoz, egykor fedetlen arccal örökké szemlélhessek. Aki Veled és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.
Beküldve: April 16, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

A Szentlélek segítségül hívása

Mennyei Király, Vigasztaló,
Igazságnak Lelke,
Ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
Ámen!
Beküldve: April 10, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Az Úrnapja az Oltáriszentség, az Úr teste és vére iránti mély szeretet kifejezése. Pál apostol írja a korintusiaknak:
„Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt:
’Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre’.
Ugyanígy a vacsora után fogta a kelyhet is, és így szólt:
’Ez a kehely az új szövetség az én véremben.
Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre’”.
Az Úr maga buzdítja mindenkori tanítványait, hogy újra és újra ismételjék meg ezt a szent vacsorát az ő emlékezetére. Az apostol pedig hozzáfűzi: „Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön”.
Ugyanazt a vacsorát ismételjük meg, nem másikat, még ha fenn is áll annak kockázata, hogy belefáradunk.
Az eucharisztia ünneplésekor mindig ugyanazt a húsvétot ünnepeljük meg, amit egykor Jézus ünnepelt.
Az Oltáriszentség kegyelme abban rejlik, hogy részesévé tesz az Úr egyetlen húsvétjának.

A húsvét a kereszténység főünnepe: Jézus Krisztus pénteki kereszthalála után harmadnapra, vasárnap feltámadt. Halálával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Emellett Húsvét a tavaszvárás ünnepe is.

Az ünnep keresztény tanítás szerinti beteljesedése Jézus Krisztus átmenetele a halálból a feltámadott életre. Jézust halálra ítélte Poncius Pilátus, nagypénteken keresztre feszítették, és vasárnap hajnalban, föltámadván a halálból, megmutatkozott tanítványainak.
Beküldve: March 22, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Az angyalok világát nehéz észre venni. Sokszor elmegyünk mellette, és nem vesszük észre a jeleket, amit angyalunk közvetít felénk. Egyszerű világot nyújt nekünk angyalunk, de annál boldogabb jövőt. Ha észre vesszük is a jeleket, csak suttogásokat hallhatunk. Erre mondják azt, hogy az angyalok suttogása. Egyénre szól, és építi a szellemi tudatot, ez a suttogás átalakítja életünk fontos elemeit és építi a szellemi tudatot. Noha újra és újra végig akarsz menni fájdalmadon, az angyalod nem engedi, egy új világ, és új lehetőségek tárulnak eléd az angyalod segítségével.
A hit ismerete és öntudata, az örök boldogság reménye, és törekvése,
Az irgalmas ISTEN szeretete éljen és erősödjön valamennyiünk lelkében.

ÁMEN.
Beküldve: March 16, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Áldott légy!

Áldott légy, mindenek Alkotója!
Áldott légy, teremtő Bölcsesség!
Áldott légy, felfoghatatlan Szentség!
Áldott légy, mindenható Szabadság!
Áldott légy, határtalan Szeretet!
Áldott légy, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene!
Áldott légy, aki az élők Istene vagy és nem a holtaké!
Áldott légy, aki megközelíthetetlen fényességben lakozol!
Áldott légy, Világosság Atyja, akiben nincsen semmi sötétség!
Áldott légy, Szépség Szerzője!
Áldott légy, kifürkészhetetlen Mélység!
Áldott légy Fiad megtestesüléséért a Szűz méhében!
Áldott légy az evangéliumért, amit Fiad hirdetett!
Áldott légy Fiad kereszthaláláért és föltámadásáért!
Áldott légy a Szentlélek kiáradásáért!
Áldott légy a hit ajándékáért!
Áldott légy, aki isteni természeted részeseivé teszel bennünket!
Áldott légy a földi nyomorúságban és áldott légy a mennyei dicsőségben!
Áldott légy mindenütt és mindörökkön örökké!

Ámen.
Beküldve: March 6, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

A szeretetet nem kérni, adni kell.
A szeretetről írni nehéz, és nem is lehet, csak érezni, kifejezni az adott helyzetben.
Kedvesen, szívből jövő szavakkal, simogatással, érintéssel, jóságos tekintettel, mosollyal ami a szívet érintve még több szeretetet ébreszt.
Jó kívánságok által...
Isten áldásos lehetőségei, hogyan növekedjen a szeretet az emberek szívében, a világban.
Tárd ki hát a szíved, vedd fel mosolyod, akkor az egész világot másnak láthatod.
Úgy majd megérzed azt a szeretetet, ami e világban körülvesz téged.
Így győz a jó és igaz szavak, s a szétfoszlott álmok valóra válnak.
Áthatol a szeretet ködös fátyladon, a mosolyod eljut a másik szívébe.
Beküldve: March 1, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Angyali segítség minden amit Isten adhat.
Az angyalok legyenek mellettem.
Mennyei Atyám, Te olyan Isten vagy, aki önként adja Magát, és soha nem vársz cserébe semmit ezért Uram, teremts bennem is olyan szívet, ami úgy ad, ahogy te adsz. Adj jót nékem, szólj, figyelmeztess ha rossz szokásaimat és mintáimat látod, amik abból adódnak, hogy a magam jóságából adakozom, és azt választom, hogy csak azok felé szolgálok, akiket én arra méltónak tartok. Uram, szolgálatodba imádkozva szolgállak. Uram, helyezz az utamba több lehetőséget arra, hogy adjak és szolgáljak, annak érdekében, hogy megszabadíts engem attól, hogy előjöjjön az önző természetem. Uram, segíts nekem a te vágyadat felnagyítani ebben a világban, sokkal inkább nagyobbra, mint az én önző vágyamat arra, hogy kényelemben legyek.
Jézus Nevében, Ámen.”
Beküldve: February 22, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Imádkozzunk az angyalokhoz, amiért őrzőnknek tették meg őket. Szent Ambrus
Beküldve: February 14, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Az Úr felemel a reménytelenségben. Jákób feje alatt egy kő van. Sokszor kemény számunkra is a valóság talaja, az élet számtalan akadályok halmaza. Fáj a testünk a kövek miatt, azok a kövek miatt, amelyekre támaszkodunk. Gyönyörű üzenete az Úrnak, hogy ez a kőkemény valóság Vele és általa meg tud változni. Mert ez az Úr akarata, amelyet vigaszként kijelent. Hittel telve él a napunk, könnyebb, és egyszerűbb gondolatokkal biztat. A helyzetünk Istennel vigasztaló, biztató igéjével együtt sohasem reménytelen. Sok a váratlan változás az életünkben. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Mert van reménységünk. Ha elesünk, vagy már lent vagyunk, Isten segítségével felállunk, és bízunk az angyalok segítő erejében. Isten erőtlen vigasza többet jelent, mint az emberek összes erőssége. Sokszor a stressz és a kimerülés akadályoz meg az imádságunk elmondásában. Mert túl sok változás van a mi életünkben. Ilyenkor fel kell tennünk a kérdést: mi a fontos? Mit vár el Isten tőlünk?
Isten egyet vár el tőled:- Légy boldog ezen a Földön!
Ámen
Beküldve: February 8, 2021
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Az angyalok kísérjék utam.
Szent Antal ima
Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fent!
Liliom-tiszta, kinek karjába'
A kisded Jézus édesen pihent.
Te csodatevő, ki száz bajunkban
Érezteted szent segélyedet:
Szívünkből áldunk, általad várunk
Az Úr Istentől dús kegyelmet.
Dicső Szent Antal, gyöngék védelme,
Ki megtalálod, mi elveszett!
Szívünknek oda a tisztasága,
S így Urunkhoz jutni nem lehet.
Elvesztettük az utat a mennybe:Ha nem segítesz, mi lesz velünk?
Esengve kérünk, hogy jöjj mivélünk, S mutasd a biztos utat nekünk!
Ámen!
Beküldve: January 24, 2021
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts