Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 8/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Isten jelenléte
Tudatosítom, hogy a jelenlétedben vagyok, Uram.
Menedéket keresek szerető szívedben.
Mikor gyönge vagyok, Te vagy az Erősségem.
Mikor szomorú vagyok, Te vagy a Vigasztalóm. Ámen
Beküldve: May 8, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!
Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi életben
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!
Nevelj és alakíts bennünket,
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
az igazság szolgálatára,
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát
Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.
Beküldve: May 1, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Gyónom a mindenható Istennek

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem,
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással:
én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Ámen.
Beküldve: April 23, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Húsvéti ima

,,Uram,
a Fiad feltámadása adott nekünk új életet
és új reményt.
Segíts nekünk, hogy általad
új emberként éljünk a kereszténység
ideáljában.
Adj nekünk bölcsességet, hogy tudjuk
mit kell tennünk és
bátorságot, kitartást továbbra is. Ámen"
Beküldve: April 20, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Nagypénteki imádság

„Életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta és a bűnösökért imádkozott". Ézs. 53,12b

Teremtő, gondviselő, megtartó Atyám!

Áldalak és magasztallak Téged nagypéntek reggelén, amikor Szent Fiad érettünk, bűnösökért történt szenvedésének és halálának lehettem tanúja. Számomra érthetetlen és felfoghatatlan az a végtelen jótétemény melyet Szent Fiad halála által nekem ajándékoztál. Tudom Uram, hogy képtelen vagyok saját emberi bűnöm és gonoszságom megfizetésére, bármennyire is igyekszek, napról-napra növelem tartozásomat. Valahányszor Szent Fiad előtt megállok, azt érzem, hogy minden bajomra, terhemre, adósságomra van gyógyulás, bűneimre bocsánat. Soha nem adhatok neked ezért hálát, és nem dicsőíthetlek eléggé.

Lélekben átérzem azokat a kínokat, melyet Krisztus értem szenvedett, mind a csúfolódások, mind pedig a korbácsütések által, majd pedig a keresztfán megélt kínjai által. Krisztus nem tiltakozott, nem nyitotta meg száját, az Őt kínzók előtt, sőt a legnagyobb alázatban tűrte a szenvedést. Köszönöm Istenem, hogy a te végtelen emberszeretetedet mutattad meg a kereszthalálban, nem hagytad a nyomorult emberiséget bűneiben vergődni, hanem megkönyörültél. Istenem bűn ellen való mérhetetlen haragodat Krisztus a kereszten elszenvedte, hogy azután minden bűnös előtt megnyíljon a lehetőség az életre.

Kérlek, Istenem szüntelen emlékeztess erre a jótéteményedre, hogy minden emberi nyomorúságomban, halálfélelmemben, bűneimben ott legyen az emlékezetben Krisztus értem tett áldozata. Ámen.

Forrás: Reformtus Imádságoskönyv
Beküldve: April 18, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Ó Jézus,
te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel
felajánlod szavadat és tanításodat.
Ahogy a magvető nem tesz különbséget
a földre vonatkozóan,
hanem egyszerűen mindenütt vet,
éppúgy te is egyformán intézed tanításod
a gazdaghoz, a szegényhez,
a bölcshöz, a tudatlanhoz,
a buzgóhoz, a lustához,
a bátorhoz és a gonoszhoz.
Megkülönböztetés nélkül beszélsz mindenkihez.
Add, Uram,
hogy tanításodat figyelemmel hallgassam
és állandóan eszemben tartsam,
s erővel és bátran megvalósítsam. Ámen!
Beküldve: April 14, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Szent Ágoston imája

Uram, Istenem, én reményem, hallgass meg engem!
Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe.
Adj erőt, hogy mindig és mindenütt arcod látására törekedjem.
Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád.
Te ismered erőmet, és gyengeségeimet, őrizd az egyiket, és gyógyítsd a másikat!
Te juss eszembe mindenütt: szeretnélek megismerni és megszeretni! Ámen
Beküldve: April 6, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Szent Antal ima

Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fent!
Liliom-tiszta, kinek karjába'
A kisded Jézus édesen pihent.
Te csodatevő, ki száz bajunkban
Érezteted szent segélyedet:
Szívünkből áldunk, általad várunk
Az Úr Istentől dús kegyelmet.

Dicső Szent Antal, gyöngék védelme,
Ki megtalálod, mi elveszett!
Szívünknek oda a tisztasága,
S így Urunkhoz jutni nem lehet.
Elvesztettük az utat a mennybe:
Ha nem segítesz, mi lesz velünk?
Esengve kérünk, hogy jöjj mivélünk,
S mutasd a biztos utat nekünk!Ámen
Beküldve: March 29, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Szent Őrangyalom, akit Isten egész életemre kísérőként adott mellém, ments meg az örök élet számára, teljesítsd velem kapcsolatos kötelességedet, amit Isten szeretete rád bízott. Rázz fel fásultságomból és húzz ki gyengeségeimből! Torlaszolj el előttem minden helytelen utat és gondolatot! Nyisd meg szememet Istenre és a Keresztre! De zárd be fülemet a gonosz ellenség sugallatai elől! Őrködj felettem, amikor alszom, nappal pedig adj erőt kötelességeim teljesítéséhez és az áldozat vállalásához, hogy majdan a mennyben örömöd és jutalmad legyek. Ámen.
Beküldve: March 24, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

A szeretet hangja


"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha."

Angyalok tekintete tükröződik a szemedben, a szeretet fénye ez, Isten országa. Ámen!
Beküldve: March 19, 2019
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts