Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 4/11. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Fény lelke: bölcsességed ragyogjon ránk!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Csend lelke: add, hogy észrevegyük Isten
jelenlétét!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Bátorság lelke: űzd el a félelmet szívünkből!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Tűz lelke: gyújtsd fel bennünk Krisztus
szeretetét!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Békesség lelke: segíts csendben lennünk, hogy
odafigyeljünk Isten szavára!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Szeretet lelke: segíts, hogy megnyíljunk a
mások szüksége láttán!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Hatalom lelke: adj nekünk segítséget és erőt!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé
Igazság lelke: mindannyiunkat Krisztus útján
vezess!
Ámen
Beküldve: July 11, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Ima Gyermek áldás

A Szenteknek tiszta lénye,

Árnyékuk nincs, "csak" fények-fénye!

Ha szárnyuk alá vesznek minket!

Elérhetünk egy angyal szintet ---

De csak, ha angyal-szárnyak fénye,

Hirdeti bennünk, hogy szent a béke!

Legyen fényes a gyermekeink útja!

Teremjenek bennünk a Te általad vetett magvak Uram!

Legyen a Világosság oltalma felettük itt és most!

Ámen.
Beküldve: July 7, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

„Isten gondolata a szeretetről teremtett meg minket. Ahogyan a Teremtő szeretetteljes gondolatai határtalanok, úgy az angyalok száma is végtelen.”
Beküldve: July 4, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Ima a Szent Őrangyalhoz

Krisztusnak Angyala, én szent Őrzőm, lelkem és testem Oltalmazója, bocsásd meg nékem mindazt, amit a mai napon Ellened vétettem, és szabadíts meg az ellenséges ördög minden gonoszságától, hogy semminemű bűnnel meg ne haragítsam az én Istenemet. Imádkozz hát érettem, bűnös és méltatlan szolgáért, hogy méltónak találtassam a Szentséges Háromságnak, az én Uram Jézus Krisztus Anyjának és minden szenteknek kegyelmére és irgalmára. Ámen.
Beküldve: June 30, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Sok minden van az életben, amit nem láthatunk, hallhatunk és érinthetünk meg, de tudjuk, hogy léteznek, mert azt súgja szívünk. Mivel a bölcsesség a szív sajátja, messze túlmutat az értelem, a látható világon, amely elménkhez tartozik. Imádkozzunk az angyalokhoz, amiért őrzőknek tették meg őket, a Föld őrzőivé.
Beküldve: June 23, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Ó, édes Istenem!
Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre! ÁMEN
Beküldve: June 15, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

„Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.” A szelídség olyan erény, amelyet sokan keresnek ugyan, de kevesen találnak meg A szelídség a türelemből fakad, minden durvaságtól mentes, jóindulat, jó szándék jellemzi. Akik a türelemre, szelídségre törekednek, ők fogják majd meghódítani az emberek szívét, nyugalmat szereznek a földnek, amely valamikor a szelídek lakhelyének fog neveztetni.
Beküldve: June 11, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Reviczky Gyula
PÜNKÖSD
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy először tűnt fel a világnak,
Tüzes nyelvek alakjába támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hírdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed,
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe, homályba:
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
Beküldve: June 7, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

TEOLÓGIAI ALAPVETÉS
(Felhasznált irodalom: Dr. Török István: Dogmatika, Amsterdam, 1985; Szathmáry Sándor:
Ünnepeink üzenete, Miskolc, 2005)
Az első gyülekezet életében különösen is fontos volt, hogy a megtértek egy közösséget
alkottak.
Együtt: A pünkösd történet egyik leggyakoribb szava az „együtt, mindnyájan”. Arra utal,
hogy a pünkösdi esemény külsőleg leginkább szemmel látható hatása, eredménye az volt,
hogy azok, akik megteltek Szentlélekkel képesek lettek együtt cselekedni. A bűneset az
embereket eltávolította egymástól, szembeállította egymással. Pünkösdkor ez gyökeresen
megváltozott, mert a Szentlélek hatására a Krisztusban hívő ember együtt kezdték gyakorolni
a hitüket. Ez az egység tette láthatóvá Isten erejét a világban.
Gyülekezet: A pünkösdi történet megmutatja, hogy egy keresztyén gyülekezetnek
milyennek kell lennie.
1. Tagjait jellemzi az öröm: A világ szemében részegségnek tűnik az az öröm,
felszabadultság, amit a Szentlélek adhat a Jézusban hívő embernek.
2. Tagjai mindannyian bizonyságot tesznek: Mindenkire rászállt a Lélek, és mindenki szólt,
mindenki bizonyságot tett Jézusról.
3. Közösen hallgatják az igét: mindenki részt vett a tanításban.
4. Közösen imádkoznak: együtt kérték Istent.
5. Tagjai önzetlenek: javaikat megosztották egymással.
6. Szeretetre méltóak: szerették őket azok is, akik nem hittek Jézusban.
A Szentlélek teljesen átformálja és átalakítja azokat, akik hisznek Krisztusban. Összetartó,
közös céllal rendelkező közösséget teremt. Akiket a bűn egymástól elszakít, elválaszt, azokat
összeköti. A különbözőségeket a Szentlélek segít áthidalni. A Szentlélek segít, hogy a
személyes érdekek a másik ember érdekeit is képes legyen a hívő szem előtt tartani.
Beküldve: June 2, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a Katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet.
Ámen.
Beküldve: May 26, 2019
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts