Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 5/25. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Szent Ábrahám lelke

Mózesen kívül semelyik másik bibliai szereplőről nem tesz olyan sűrűn említést az Újszövetség, mint Ábrahámról. Jakab apostol, Isten Szent Lelkét visszhangozva, "Isten barátjának" titulálja Ábrahámot. Ezt a megnevezést sehol máshol nem használja az egész Szentírás. Minden kor Jézus Krisztusban újjászületett hívei "Ábrahám fiai"-nak hívatnak (Galátziabeliekhez 3:7). Ábrahám üdvtörténetben betöltött jelentőségéről és kiemelt fontosságáról igen világos és határozott szavakkal szól az Ige.
A Szentek életének fontos szerepet szántak az angyalok.
A szintén XII. századi utazó, a regensburgi (ratisboni) Ptáchjá rabbi így írt a helyszínről: „Mamre tölgyei között… élt egy öreg ember…, azt mondta a fiának, hogy mutassa meg Ptáchjá rabbinak azt a fát, mely alatt az angyalok megpihentek. Egy gyönyörű, három részre osztott olajfát is mutatott neki, melynek egy kő volt a közepében. A hagyomány szerint, amikor az angyalok leültek a kőre, a fa három részre osztódott, úgy, hogy mindegyikük a saját fája alatt ült, de még mindig ugyanazon a kövön. A fa gyümölcse nagyon édes. A fa mellett van Szárá kútja, vize tiszta és édes… és Szárá kútjától száz könyöknyire van Ávráhám kútja, vize elfogadható.
Beküldve: August 16, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Angyalok kapcsolata az emberi tudattal

Amikor szinkronban vagy a Teremtő energiájával, akkor ritmusod a természettel és az emberekkel a helyére kerül. Mindennek elérkezik az ideje, az angyalok elvezetnek ahhoz a pillanathoz, amely a legnagyobb lehetőséget kínálja lelki fejlődésedre. Minden egyes pillanat egy tapasztalat. A tapasztalati tényezőkből tudsz tovább fejlődni. Téged ugyanolyan merész Teremtőnek szántak az angyalok, ahogy a hited alakítja életed útját. Elmédben és tudásodban ugyanazt a hatalmat élvezed mint tudatosságodban. A tudatosság nem más, mint az angyalok adta,:- egy rád ruházott tudás. Angyalenergia segítségével látod önmagad valós erejét. Az elméd tisztasága tükrözi vissza az angyalenergiát. Nem látható, nem fogható, hisz önmagát a tudatodat segíti csak.
A tudásnak sok iránya van, de az angyalok világában csak egy: minden ember számára gyermeked a Föld.
Angyali mértékkel átadhatod azt a tudást amit megszereztél, így alakul át angyalenergiává maga a tudás.
Beküldve: August 1, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Ima Gyermek áldás

A Szenteknek tiszta lénye,

Árnyékuk nincs, "csak" fények-fénye!

Ha szárnyuk alá vesznek minket!

Elérhetünk egy angyal szintet ---

De csak, ha angyal-szárnyak fénye,

Hirdeti bennünk, hogy szent a béke!

Legyen fényes a gyermekeink útja!

Teremjenek bennünk a Te általad vetett magvak Uram!

Legyen a Világosság oltalma felettük itt és most!

Ámen.
Beküldve: July 25, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Kísértés Jób történetében

A Szentírás számos támpontot ad annak megértésében, miért és hogyan engedheti meg Isten a kísértést. „Fiam, ha Istennek szolgálni kívánsz, készülj fel a megpróbáltatásokra.” (Sirák 2,1) Az Ószövetségben kiemelkedik Jób szenvedésének a története. Jób könyvének görög és latin fordításaiban azt olvassuk, hogy „kísértés az ember élete a földön” (Jób 7,1). Jób kísértése és megpróbáltatása megmutatja számunkra az Isten akaratából való megkísértettség lehetőségét.

Jób igaz ember volt, ezért Isten megáldotta, gondoskodott jólétéről, és megóvta minden bajtól. Az ördög azonban kétségbe vonta a hitét: „Csak nyújtsd ki egyszer a kezedet és nyúlj hozzá egész vagyonához! Szavamra, szemtől szemben fog majd káromolni!” (Jób 1,11)

Isten megengedte, hogy Jób elveszítse összes szolgáit, szarvasmarháit, juhait, azaz mindent, ami számára kedves és értékes volt. Elveszítette egzisztenciáját, és végül még az egészségét is. „Jóbot rosszindulatú fekély sújtotta tetőtől talpig.” (Jób 1,13‒2,9)

Jób válasza minderre mindig ugyanaz volt: „Mezítelen jöttem ki anyám méhéből és meztelen térek oda vissza; az Úr adta s az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy lett, legyen áldott az Úr neve!” (Jób 1,21) Felesége sem értette meg rendületlen hitét, szemrehányását fejezte ki, mire Jób így válaszolt: „»Balga nő módjára beszélsz! Ha a jót elvesszük Isten kezéből, a rosszat miért ne vennénk?« Mindezekben sem vétkezett Jób az ajkával.” (Jób 2,10)


Imádság a kisértésben


Urunk, Jézus Krisztus!
Te valóságos emberként átélted a kísértéseket, amelyek isteni küldetésedtől akartak eltávolítani.
A gonosz kísértései a mi esetünkben arra irányulnak, hogy eltávolodjunk Istentől, a tőle kapott küldetésétől, az Ő szeretetétől. A gonosz azt akarja, hogy szálljunk szembe a mennyei Atya akaratával és ne engedelmeskedjünk neki.
A kísértés elutasítása azt jelenti, hogy kifejezzük a szándékunkat: egyedül Istennek akarunk szolgálni, Őt tartjuk életünk Urának, az Ő akaratának szeretnénk mindenben engedelmeskedni.
Urunk, segíts minket, hogy Isten útját, az üdvösség útját válasszuk!
Ámen

Isten szavait megértve, látod a teremtés erejét. Így alakítod a világod sorsát.
Beküldve: July 17, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Imádság a nagyszülőkért


Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél e világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre! Oltalmazd meg őket! Add, hogy családjaikban a hit szilárd oszlopai legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak! Tedd őket bölcs és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit! Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét!
Soha ne feledkezzenek el róluk és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük! Ámen.

(XVI. Benedek pápa imádsága)


Az Úrangyala (Angelus)

V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária...

V: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária...

V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária...

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Beküldve: July 10, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Köszöntelek, szép mai nap!

Igen, köszöntelek téged, bármily esemény is tegyen emlékezetessé...A megpróbáltatásban, mindenben és mindenütt, Te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, Te tiszteletben tartod az emberi szabadságot s az megfelel a Te mérhetetlen bölcsességednek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, akik szeretik Istent, minden javukra válik Isten áldásával.
Adj bátorságot a lesújtottaknak és add vissza a reményt a kétségbeesetteknek.
Dicsőség neked, Istennek Bölcsessége, dicsőség neked, mindig és mindenütt.
Ámen
Beküldve: June 29, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Rafael arkangyal küldetése

Rafael maga a a gyógyító erő, a teljes gyógyulást hordozza magában.
Rafael isteni Ereje ott van ahol szükség van rá, mindenki képes azt az energiát megjeleníteni magában, és magán átengedni, ha Rafael angyalt szólítja. Kristály energiák segítségével adja át gyógyító erejét, ez a kristálygyógyászat alapja.
Ez egy nagyon lágy energia, olyan mint egy gyengéd fuvallat,- a lelket emeli, a test a fájdalmát elfeledi.
Rafael az égi világ gyógyítója. Tevékenysége az isteni közbelépésben és a tanácsadásban mutatkozik meg. Rafael arkangyal az orvos tudományának doktora, és angyala.

Isten gyógyítója, az égi világ gyógyítója.
Tevékenysége az isteni közbelépésben és a
tanácsadásban nyilvánul meg. Az előbbi esetben
körülvesz smaragdzöld gyógyító fényével, szeretetével
és a gond egy csapásra elillan. Az utóbbi esetben intuícióval
és megérzésekkel mutatja meg, hogy mi magunk miként
mozdíthatjuk elő gyógyulásunkat. A mentáltest,
a levegőelem, a gyógyítás, szívcsakra őrzője.

Minden kornak megfelelően adja át azt a tudást Rafael arkangyal, ahogy változik a világ. Tudása ősidők óta járja az emberek lelkét, és tanítja arra az embereket, hogy minden világjárványt sikeresen vészeljen át az emberiség.
Feladata volt a teremtés mezején:
Olyan fák és virágok létrehozása a Földön, hogy minden kor embere megtalálja azt a forrást, ami segíti az emberek gyógyítását.
Beküldve: June 19, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Páduai Szent Antal élete

A köztudatban úgy él, mint hatalmas csodatevő és a szegények támasza. Hányan fordulnak hozzá, hogy csodás közbenjárásával segítsen rajtuk úgyszólván minden ügyes-bajos dolgukban! Hány ezer és ezer szegény hálálkodik neki, hogy Szent-Antal-kenyeréből nekik is jut betevő falat! A köztudatban elterjedt Szent Antalról alkotott kép azonban sokszor eltakarja a nagy szent egyéni életét, s a legenda költészete elhomályosítja a történeti valóságot. Pedig a történelmi valóság Szent Antalja sokkal nagyobb, mint azt a közvélemény gondolja.

Az Úr 1195. évében augusztus 15-én született Lisszabonban. A szent keresztségben a Ferdinánd nevet nyerte. Atyja Martini (Bulhan) Márton előkelő lovag, anyja pedig Tavera Mária igen jámbor nő volt. A koraérett, világoseszű és erősakaratú fiú tízéves korában a helybeli káptalani iskolába került. Az ifjúság háborgó napjaiban is diadalmasan tudott uralkodni minden szenvedélyén. Alig volt tizenöt éves, mikor 1210 körül szülővárosában az ágostonrendi kanonokok közé lépett. A teljes összeszedettségre törekvő és tudományéhes szerzetest zavarták rokonainak és barátainak gyakori látogatásai - szülői, úgy látszik, már nem éltek. Coimbrába küldték, ahol szigorúbb volt a kolostori fegyelem s nagyobb lehetőségek nyíltak az ismeretszerzésre. Páratlan odaadással és sikerrel tanulmányozta a Szentírást és a Szentatyákat, s az eddiginél is mélyebb lelkiélethez fogott. Nyolc esztendőt töltött itt s valószínűleg már ekkor szentelték áldozópappá.Szent Antal kenyere
A tizenegyedik században megható családi szokást ápolt az élő hittel rendelkező középkori ember. Az újszülötteket megszületésük után azonnal lemérték, és súlyuknak megfelelő mennyiségű gabonát ajándékoztak Istennek a plébániatemplom oltárán. A szülők így kívánták a Mindenható gondviselői jóindulatába ajánlani gyermeküket.
Szent Antal szentté avatása után hamarosan az ő személyéhez kapcsolták ezt a szokást a hívek. Tiszteletére ajánlották fel búzaajándékukat, s oltalmába helyezték gyermeküket.
Ehhez hasonló gyakorlat van szokásban ma is a hívek körében. Akik Szent Antal pártfogását kérik ügyes-bajos dolgaikban, megfogadják, hogy kérésük beteljesülése után kenyeret vagy kenyérre való összeget ajánlanak fel a szegények ellátására. Az ilyen irgalmassági jó cselekedetet nevezzük „Szent Antal kenyerének”.
A „Szent Antal kenyere” néven ismert alamizsnálkodás mai formája Toulon franciaországi városban jött szokásba. Fennállása különös körülmények közrejátszásával kezdődött. Bouffier Lujzának szatócsboltja volt a városban. Egyszer sehogy sem tudta felnyitni az üzletajtót. Lakatost kellett hívnia. A zárat annak sem sikerült kinyitnia. Feszítővasakért indult műhelyébe. A tulajdonosnő visszatartotta, s arra kérte tegyen meg még egy kísérletet, hátha kinyílik a zár. A lakatos újból munkához látott, a boltosnő pedig lelke mélyén Szent Antalhoz fordult, és azt ígérte, hogy ha a zár felnyílik, nagyobb összeget ad Szent Antal szegényeinek kenyérre. A zár felnyílt.
Az esetnek híre ment Toulonban és a környékén, sőt egész Franciaországban. Az említett Bouffier boltosnő hálából Szent Antal-szobrot állított fel üzletébe. Eléje perselyt helyezett. Naponta százával jelentek meg az emberek a Szent szobra előtt. Segítségét kérték, és ajándékaikat adták át. A mozgalom olyan nagy méreteket öltött, hogy pl. 1894-ben magában Toulonban 50000 forint gyűlt össze a szegények kenyerére. Néhány évtized alatt meghódította egész Európát ez a különös vallásos indítékú kezdeményezés. Egymás után állították fel a templomokban a Szent szobrát, amely elé perselyt helyeztek. Ma már alig van a világon olyan vidék, amerre ne tudnának az emberek erről a vallási szokásról. Nemcsak katolikusok, hanem más keresztény testvéreink is Szent Antal szobra elé állnak ügyeikkel, bajaikkal.
Beküldve: June 13, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Belépvén a harmadik évezredbe, II. János Pál pápa elhatározta, hogy nyilvánosságra hozza a "fatimai titok" harmadik részének szövegét. A 20. századnak, az emberi történelem egyik leggyötrelmesebb századának drámai és véres eseményei után, melyek "a földön járó édes Krisztus" elleni merényletben érték el csúcspontjukat, lehull a lepel egy valóságról, mely történelmet formál és mélységében értelmezi azt, olyan lelki dimenzióban, amelyet a mai - gyakran racionalizmussal fertőzött - közgondolkodás nem akar elfogadni.
A természetfölötti jelenések és jelek a történelem írásjelei. Az emberi dolgok elevenére tapintva kísérik a világ folyamatát, s a hívőket és nem hívőket egyaránt ámulatra késztetik. E megnyilvánulásoknak, melyek nem mondhatnak ellent a hit tartalmának, a krisztusi örömhír központi tárgya felé kell irányulniuk: az Atya szeretetére, mely megtérést ébreszt az emberekben és megajándékozza őket a gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével. Ilyen a fatimai üzenet is, mely megtérésre és bűnbánatra inditó fölszólításával az evangélium szíve felé irányít és indít.

A modern kor jelenései között kétségtelenül Fatima a leginkább prófétai. A "titok" első és második része - melyeket e dokumentum megfelelő helyén a teljesség kedvéért közlünk - elsősorban a pokol rettenetes látomásáról, Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletéről, a második világháborúról és azokról az előre látható, mérhetetlen károkról szólnak, melyeket Oroszország okoz az emberiségnek azzal, hogy elpártol a keresztény hittől és a totalitárius, kommunista rendszert építi ki.

1917-ben mindezt senki nem képzelhette el: a három fatimai pásztorgyermek látja, hallja, megjegyzi, és Lúcia, a ma is élő tanú, írásba foglalja, amikor a leiriai püspöktől parancsot, a Szűzanyától pedig engedélyt kap erre. Ami a már közzétett, s ezért ismert "titok" két első részét illeti, azt a szöveget választottuk közlésre, melyet Lúcia nővér 1941. augusztus 31-én, a harmadik emlékezésben írt le; az 1941. december 8-án kelt, negyedik emlékezésben néhány megjegyzés fűzött hozzá.

A "titok" harmadik része 1944. január 3-án a "leiriai Püspök Őexcellenciája és a szentséges Szűz parancsára" lett írásban rögzítve. Ennek egyetlen kézirata van, melyet itt másolatban közlünk. A lepecsételt borítékot először a leiriai Püspök őrizte. A "titok" biztonságosabb őrzése végett a borítékot 1957. április 4-én átadták a Szent Offícium Titkos Levéltárának. Erre Lúcia nővér indította a leiriai Püspököt.

A levéltári följegyzések szerint Őeminenciája Alfredo Ottaviano bíboros beleegyezésével 1959. augusztus 17-én Pierre Paul Philippe OP atya elvitte XXIII. János pápához a "fatimai titok" harmadik részét tartalmazó borítékot. Őszentsége "kis habozás után" ezt mondta: "Várunk. Imádkozni fogok. Majd megmondom, mit dönöttem."

XXIII. János pápa úgy határozott, hogy a lepecsételt borítékot visszaküldi a Szent Offíciumnak, s nem fedi föl a "titok" harmadik részét. VI. Pál pápa 1965. március 27-én Őexcellenciája Msgr. Angelo Dell'Acqua helyettes államtitkárral együtt elolvasta és visszaküldte a borítékot a Szent Offícium levéltárába, azzal az utasítással, hogy a szöveget nem szabad nyilvánosságra hozni.

II. János Pál pápa a "titok" harmadik részét tartalmazó borítékot az 1981. május 13-i merénylet után magához kérette. Őemeninciája Franjo Seper bíboros, a Kongregáció prefektusa két borítékot adott át a helyettes államtitkárnak, Őexcellenciája Msgr. Eduardo Martinez Somalónak: egy fehér borítékot Lúcia nővér eredeti, portugál nyelvű szövegével; s egy narancsszínű borítékot, a "titok" olasz nyelvű fordításával. Augusztus 11-én Msgr. Eduardo Martinez Somalo a két borítékot visszajuttatta a Szent Offícium Levéltárának.

Mint tudjuk, II. János Pál pápában azonnal megfogant a gondolat, hogy a világot Mária Szeplőtelen Szívének szenteli, s ő maga írt egy imádságot az általa "Atto di affidamento"-nak nevezett alkalomra, melynek helyéül a Santa Maria Maggiore-bazilikát, időpontjául 1981. június 7-ét, Pünkösd ünnepét jelölte meg a konstaninápolyi zsinat 1600. és az efezusi zsinat 1550. évfordulója alkalmából. Mivel a pápa (a merénylet miatt) nem lehetett jelen, beszédét hangfelvételről mondta el. Itt közöljük a fölajánlásról szóló beszéd pontos szöveget:

"Ó emberek és népek Anyja, aki ismered minden szenvedésüket és reményüket, anyai szívvel érzed a világban folyó összes harcot a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között, halld meg a Szentlélekben közvetlenül Szívedhez intézett kiáltásunkat. »Öleld át az Anya és az Úr Szolgálóleánya szeretetével azokat, akik leginkább várják ezt a szeretetteljes lehajlást«, és azokat is, akiknek odaadására te különösen is vársz. Vedd anyai oltalmadba az egész emberiséget, melyet, ó Anyánk, bizalommal fölajánlunk neked. Jöjjön el mindenki számára a béke és a szabadság ideje, az igazság, az igazságosság és a remény ideje."

A Szentatya azonban, hogy még inkább megfeleljen a Szent Szűz kérésének, a Megváltás Szent Éve folyamán kifejezettebbé akarta tenni az 1981. június 7-i, Fatimában 1982. május 13-án megismételt fölajánlást. 1984. március 25-én, megemlékezve Máriának az angyali üdvözlet percében kimondott igen-jéről - lélekben a világ összes, előzőleg "összehívott" püspökével együtt - a pápa Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta mind az embereket, mind a népeket az 1981-ben tett fölajánlás szavaival:


A jelenések összes jelentése együttes hívó szava nem más, mint a hit erejének szent eredete.
Beküldve: June 5, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Pünkösdi ünnep eredete

A név eredete és a mezőgazdasági ünnep

„Amikor eljön az Igazság Lelke, - magyarázza Jézus Szent János evangéliumában - ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.”

A görög eredetű pünkösd szó azt jelenti: az 50. nap. A zsidó nép kezdetben, pontosan ötven nappal a húsvét után ünnepelte. Mezőgazdasági ünnep volt, hálaadás Istennek a föld ajándékáért; ekkor kezdődött a búza betakarítása és az első gyümölcsök szürete. Később erre az ünnepre épül rá a törvény tábláinak emlékezete, amelyeket Isten Mózesnek adott a Sínai-hegyen. A zsidó szertartás során pünkösdkor minden munkától tartózkodni kellett, és aki tehette, elzarándokolt Jeruzsálembe. A keresztény hagyományban ezzel szemben a pünkösdről, mint a Szentlélek ünnepéről – mely továbbra is mindig ötven nappal a húsvét után tartandó- Tertullianus (155–220) tesz említést.

A történet az Apostolok Cselekedeteiben

A Szentlélek kiáradásáról az Apostolok Cselekedete 2. fejezete számol be:

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.”
Beküldve: May 23, 2022
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts