Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 9/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Régi ír áldás:


Legyen időd a munkára - ez a siker ára.
Legyen időd a játékra - ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre - ez a Lélek muzsikája.
Legyen időd a gondolkodásra - ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra - ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy - ez a boldogsághoz vezető út.
Legyen időd az álmodozásra - kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz - túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.
Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek - ez isteni kiváltság.
Beküldve: March 12, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Isten általi tanítás

Isten Igéje fogja felszínre hozni mindazt, amit meg kell tenned és amivé lenned kell. Rajta keresztül válsz képessé, hogy megtegyél dolgokat, amiről sohasem gondoltad volna, hogy képes vagy rá. A hit ereje benned él Isten által.
Hogyan?
1. Tanuld meg Isten Igéjét. Isten nem nyit ajtót addig, amíg te nem nyitod ki a Bibliát és nem kezded el tanulni az Igét. Az igazság, és az értelem erejével látod át a világot. Neked kell elkezdened megtanulni, mit mond az Ige.
2. Fogadd be Isten Igéjét. A Biblia kell, hogy az első számú tekintéllyé váljon az életedben. Nem kell, hogy tetsszen, amit olvasol, de ha azt akarod, hogy Isten a legjobbat adja neked, el kell fogadnod, amit az Ige mond, mint legnagyobb tekintélyt arra nézve, hogy hogyan éld az életed.
3. Engedelmeskedj Isten Igéjének. Nem elég tanulni, és elfogadni Isten igazságát. Cselekedni is kell, amit a Biblia tanít nekünk. Nem abból az Igéből nyersz áldást, amit megtanultál, hanem amit meg is teszel. Áldásként éld az életed, te maga egy áldás vagy, mivel Isten megteremtett. Célokat kell elérned Isten erejével, ami benned is van. Képes leszel arra, hogy átadd mindazt a teremtő erőt a világnak, amit Isten fogantatásod órájában neked szánt. Ámen!
Beküldve: March 10, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Reggeli ima KIS SZENT TERÉZHEZ

Áhítatos lélekkel kérlek, Szent Teréz, védelmezz életem minden útján, mint gyermekedet. Segíts, hogy egyre alázatosabb és egyszerűbb lehessek. Vezess a mai napon is gyermeki lelkület kis útján, hogy napról napra jobban hasonlíthassak rád, és olyan bensőségesen szerethessem Jézust, mint ahogyan te szeretted Őt. Oltalmadba ajánlom összes szeretteimet. Kérlek, hallgass meg engem, és légy Istennél jóságos szószólóm. Ámen.
Beküldve: March 6, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Házi áldás

Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten,
Ott szükség nincsen.
Beküldve: March 2, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Imádság-Páduai-Szent-Antalhoz

Megtört és alázatos szívvel fordulok hozzád, szomorodottak vigasztalója, szent Antal! Térdre hullva kérlek, tekints szenvedéseimre s ama súlyos keresztre, mely alatt nyögök. Jöjj segítségemre, aki mindenkin segítesz, ha hozzád folyamodik. Könyörögj érettem Krisztus Urunknál, aki bár kéréseinket irgalmasságánál fogva meghallgatná, igazságosságánál fogva segélyét az érdemtelenekkel szemben halogatja. De te, ó, Szent Antal, aki hű szolgája vagy, mi mindent nem tehetsz e szerető atyai szívnél! Mit tagadhat meg ez az igazságos bíró tetőled, bizalmas barátjától? Azért erős pártfogóm, arra kérlek, eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát, hogy a kívánt segítséget bajomban annál könnyebben elnyerhessem. Nyerj meghallgatást ügyemben, hogy a szentjeiben csodálatos Istent itt e földön s az örökkévalóságban dicsérhessem és magasztalhassam. Ámen.

Olvass tovább: https://forever787.webnode.hu/products/imadsag-paduai-szent-antalhoz/
Beküldve: February 22, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Szent Bernát imádsága a Boldogságos Szűzhöz
Imák a Szűz Anyához
Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.
Beküldve: February 18, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Szent András apostol

András Jézus apostolai között a bizalmasok köréhez tartozott. Öccsét, amikor még Keresztelő János tanítványa volt, ő ismertette meg Jézussal. Ő vezette Jézushoz azt a fiút, akinek öt árpakenyere és két hala volt. Jézus ebből lakatott jól csodás módon több mint ötezer embert. Ott van a négy apostol közt is, akiknek Jézus az Olajfák hegyén leülve külön szól a jövőről, a hívőkre váró csapásokról. Ezek a kitüntetések nem teszik András apostolt sem dicsőséghajhászóvá, sem öccsével kapcsolatban féltékennyé. Legyen ez komoly üzenet minden féltékeny és dicsekvő számára! Tanuljuk meg tőle a buzgóságot, de a szerény háttérben maradást is!
Beküldve: February 11, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Angyali történet

Az angyalok világa különleges érzéseket hoz létre szívünkben. Sok találkozást, sok beszélgetést úgy élünk meg, hogy rájövünk mennyire fölösleges időnket eltékozló találkozás volt. Az angyali találkozásnak más mondandója van. Jé, egy igaz barát, egy angyali teremtés került az utunkba.
A barátság az egyetlen olyan kapcsolat, amely kölcsönös, szabad választással jön létre. Nem velünk születik, mi teremtjük. Nem fertőzi meg semmilyen testi kapcsolat, vagy érdek. Nem akarunk egymástól semmit, egyszerűen csak jó együtt lenni. Ha angyal segíti utadat, azzal azt segíti, hogy olyan emberekkel hoz össze a sors, amitől szebb és jobb lesz az életed. A barátság születése mindig együtt jár azzal az érzéssel, hogy találkoztunk már valahol, hogy ismerem őt.
Nem láthattam, nem ismerhettem, mégis az első találkozás egy különleges érzést ad. Rögtön ismerősnek tűnik, mintha mindig is ismertem volna. Mindig kiemel, és felemel a közelsége, több és jobb leszel a közelében. Erősíti benned a jót, és kitüntet figyelmével, és te is figyelsz rá.
Földi angyalok találkozása...........
Beküldve: February 5, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Ámen.
Beküldve: January 31, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Maga az Úr előtted megy, Ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj, és ne rettegj (V Móz 31:8)!
Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az Ő útjain, és tartsd meg az Ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre be mégy, hogy bírjad azt (V Móz 30:16).
Bizonyára adj néki, és meg ne bánja a te szíved, mikor adsz néki; mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és mindenben, a mire kezedet veted (V Móz 15:10).

Jézus mondja: „Ne aggodalmaskodjatok éltetek felől”…(Mt 6, 25)…„Jöjjetek énhozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak titeket” (Mt 11, 28).

Az Isten szeretet, aki mindkét szövetségben kinyilatkoztatja magát nekünk: „Hiszen kegyelemből van örök életetek, a hit által és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez” (Ef. 2, 8).


Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta (Máté 25:34).


Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által (1 Peter 1:3).
Beküldve: January 27, 2019
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts