Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 3/25. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Olvasd: Máté 21,42.

„Az Úrtól lett ez és csodálatos a mi szemünk előtt!”

Jézus csodáinak kérdését kétféleképpen lehet megközelíteni. Vagy úgy, hogy kiválasztunk Jézus Krisztus csodatételei közül egyet, s azt próbáljuk elemezni, levonni belőle az általános következtetéseket, feleletet találni erre a kérdésre: mi a csoda, és mi annak a célja? Vagy pedig úgy, hogy kikeressük Jézusnak egy olyan kijelentését, amelyben Ő maga általánosságban szól a csodáról.

Ilyen kijelentés mai igénk: „Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Sohasem olvastátok az írásokban: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé! Az Úrtól lett ez és csodálatos a mi szemünk előtt!”

Ez a kijelentés, melyről Jézus beszél, sok ember szemében egyáltalán nem számít csodának... Nem a halálból való feltámasztásról, gyógyíthatatlan betegségből való meggyógyulásról beszél, hanem a kiválasztó és üdvösséget ajándékozó Isten kegyelméről. Jézus ebben lát csodát. Most függetlenítsük magunkat attól a ténytől, hogy Jézus olyan csodáról beszél, amit általában a világ nem fogad el csodának. Mit üzen nekünk ez az állásfoglalás?

Mi a csoda? Amit mi csodának látunk, az nem csoda Isten szemében. Nálunk a csoda mindig valami rendkívüli, különleges, a természeti törvényekkel ellenkező esemény. Istennél a csoda természetes. Látjuk ezt abból is, hogy azt mondja csodának, ami az Úrtól van. Jézus szerint a csoda nem más, mint Isten közvetlen beavatkozása az embernek, a világnak az életébe. Istennek tehát minden ténykedése csoda, csak mi nem látjuk mindegyiket annak.

Mit felel erre a világ? A csoda a világ ítélete szerint a láthatatlan, ismeretlen, titokzatos másik világnak a betörése ebbe a látható, megérthető, megmagyarázható, isteni és emberi törvényekkel szabályozott életbe. Ezt a titokzatos világot, amely betör az emberi életbe, nevezhetjük Istennek, sorsnak, vagy szerencsének, esetleg véletlennek, de abban mindenki egyetért, hogy csoda csak úgy lehet, ha valami titokzatos dolog történik ebben az érthető, megmagyarázható világban. A világ szerint a csoda lényeges feltétele, hogy a természeti törvény áthágásával történjék valami.

Mi is az a természeti törvény? Világos, hogy ez a világ a rendnek a világa. Az írás szerint a világ a teremtés előtt egy nagy káosz volt, s ebből teremtett Isten egy rendezett világot, melynek megvannak a maga törvényei. De teljes tévedésben van az az ember, aki azt gondolja, hogy a természeti törvény elgépesítette az egész világot, s a világ olyan, mint egy kitűnően megszerkesztett gép, amelyben simán gördül minden, a mű mehet, s az alkotó pihen. A világ nem gépezet, mert ha az lenne, akkor az ok és okozat törvénye uralkodnék benne és a jelenből ki lehetne számítani a jövendőt. De nem lehet kiszámítani. Van valami a természeti törvényeken kívül a világ életében, s ez az úgynevezett bizonytalansági hányados. Emiatt a történeti prognózis éppoly bizonytalan, mint az időprognózis. Ezért téved sokszor az időjóslás is.

Mik a bizonytalansági hányadosok? Az egyiknek ezt a nevet lehetne adni: a permutáció és variáció törvénye. A természeti törvény szerint történik valami, de annyi változata lehet annak ami történik, hogy az kiszámíthatatlanná válik. A másik kiszámíthatatlan tényező még titokzatosabb. Ezt személyes hányadosnak nevezzük. Egyszerű példát mondok. A légy pontosan a természeti törvény szerint repül. De azt senki sem tudja kiszámítani, hogy miért pont az én orromra akar repülni, mikor én aludni szeretnék. Ez a személyi hányados.

A természeti törvény az ember számára bálvánnyá lett, pedig maga a természettudomány már kimutatja, hogy a természeti törvények egyáltalában nem változhatatlanok, s nem embertől függő valóságok. A természeti törvény emberi hipotézis, elmélet csupán. Isten csodát tehet a természeti törvények útján is, de azok ellenére is. Nem a természeti törvény az úr az Isten fölött, hanem Isten az Úr a természeti törvény fölött. A csoda tehát nem az értelem, hanem a hit kérdése. Jézus sohasem magáért tett csodát, hanem mindig Isten dicsőségére, emberi szánalomból és azért, hogy hitre vezesse az embereket. Szégyelljük magunkat azért, hogy még mindig nem látjuk elég nagy csodának azt, hogy Isten minket kiválasztott üdvösségre, és Fiát adta értünk!

Hálát adunk Neked Urunk, hogy Te minden veszedelemben utánunk nyúlsz és segíteni akarsz rajtunk. Kérünk, most is taníts minket bízni, erősítsd hitünket, hogy legyen mindig elég annak elhordozásához, amit jónak látsz vállunkra rakni. Köszönjük, hogy imádságot meghallgató Isten vagy, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te szent Fiad által. Ámen.

Légyen, mint Isten akarja, Végzése üdvös és szent, Ha hív leszek, erős karja Segít, s a bajban megment. Ha bú emészt, ha küld rám vészt, Mind csak javamra fordul; Mint gyermekét híven megvéd, S nem sújtol erőmön túl. (363. ének)

Cím­kék:
Túróczy Zoltán
Beküldve: January 8, 2023
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Jézus élete

Jézus a gyógyító irgalom kútfeje volt a világ számára, életéből a názáreti elszigeteltségben töltött évek alatt is együttérzés és gyengédség áradt. Jelenlétében mindenki boldogabb lett – az idősek, a bánatosak és szenvedők, a bűn terhe alatt roskadók, az ártatlan örömmel játszadozó gyermekek, a ligetek parányi teremtményei, a terhet cipelő, türelmes állatok is. Ő, aki hatalma szavával világokat tartott fenn, lehajolt egy sérült madárhoz is. Semmi sem kerülte el a figyelmét, szolgálatában semmit nem tartott rangon alulinak.

Amint növekedett bölcsességben és teste állapotában, Jézus úgy növekedett az Isten és emberek előtti kedvességben is. Minden szív rokonszenvét megnyerte, mert képes volt együtt érezni mindenkivel. A remény és bátorítás légköre vette körül, és áldássá tette Őt minden otthonban. Szombaton a zsinagógában is gyakran felkérték, hogy olvasson fel a próféták írásaiból, és a hallgatók szíve megborzongott, amint a szent szöveg jól ismert szavaiból új világosság ragyogott elő.

Jézus Krisztus mégis kerülte a feltűnést. Názáreti tartózkodásának egész ideje alatt sohasem nyilvánította ki csodálatos hatalmát. Nem törekedett rangra, és nem vett fel címeket. Csendes, egyszerű élete, sőt az is, hogy a Szentírás hallgat első éveiről, fontos tanulságot hordoz. Minél csendesebb és egyszerűbb a gyermek élete, annál mentesebb a mesterséges izgalmaktól, és minél inkább összhangban van a természettel, annál kedvezőbben fejlődik fizikai és értelmi képessége és lelki ereje.

Jézus a mi példaképünk. Sokan érdeklődéssel időznek nyilvános szolgálatánál, miközben észrevétlenül elhaladnak első éveinek tanításai mellett. Pedig otthoni élete is példa minden gyermek és ifjú számára. Az Üdvözítő szegénnyé lett, hogy megtaníthassa, alacsony sorban is milyen közel kerülhetünk Istenhez. Az volt a célja, hogy Atyja örömére éljen, tisztelje és dicsőítse Őt az élet mindennapi dolgaiban. Munkásságát azzal kezdte, hogy megtisztelte a mindennapi kenyerükért keményen megdolgozó munkásemberek szerény mesterségét. Éppúgy Istent szolgálta akkor is, amikor a gyalupadnál dolgozott, mint amikor csodákat tett a sokaság előtt. Az Atya így szólt Jézus Krisztusról a Szentlélek által: „Ímé, az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel.” (Ésa 42,1) Ezek a szavak minden fiatalra vonatkoznak, aki egyszerű otthonában Jézus hűségének és engedelmességének példáját követi.
Beküldve: January 2, 2023
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Ha úgy érzed az erőd elfogy, lelked elgyengült már, akkor állj talpra hogy megbecsüljön a világ, nem szabad hogy csüggedj menj tovább, csak az utadban észrevettél egy akadályt. Isten és angyalai melletted állnak, csak menj tovább! Ha úgy érzed erőd elfogy, s nem akarsz küzdeni már, akkor állj fel és harcolj tovább, mert ha nem harcolsz tovább a hited is elhagy, így hát menj tovább!
Ha úgy érzed erőd elfogy, sírni akarsz már, helyette mosolyogj, és ne nézz hátra, ki tudja mikor kerülsz egy újabb akadályba, mert küzdened, dolgoznod és menned kell tovább, mert erről szól az egész világ. Isten és angyalai melletted állnak, csak menj tovább!
Aki menni akar, engedjük el. Aki nem tudja mit akar, küldjük el. Aki a kezét nyújtja, fogadjuk el. Aki képes szavakkal is ölelni, pedig nem tudja biztosan kap-e valaha viszonzást, mégis önzetlenül képes adni, annak tényleg hatalmas a szíve.
Szentként éld az életed, hisz Mária Jézus Szent anyja, nem hagyja el szíved,:- Menj tovább az élet rögös útján!
Aki nem akar szeretni, az gyáva.
Aki meri vállalni a bukást, az bátor.
És aki tud néha sírni, az mer szeretni is.
A szem őszinte, becsületes, tiszta, Jézus szeretetét lásd benne!
Elmondja, ami a szívedbe van írva.
Áldásod, erőd visz tovább, a sors dönti el, hogy ki lép be az életedbe, de te döntesz arról, hogy ki marad melletted.
Isten és az angyali mindig melletted állnak, ha a hit benned áramlik.

Ámen


Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt,
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.

Hogy lehess enyhet adó forrás
A szeretetedre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad
Minden hozzád fordulónak,
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen, ki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged!

Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban,
Bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak,
És a Téged szeretőknek.
Beküldve: December 27, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Juhász Gyula: KARÁCSONY FELÉ

KARÁCSONY FELÉ

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

...Bizalmas szívvel járom a világot
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak s higgyünk rendületlen
S ne csak így decemberben.

1902
Beküldve: December 18, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Minek szól ez az öröm, ez az ujjongás? Annak, hogy közeledik az, akit Keresztelő Szent János hirdetett. Az evangélium megint arról szól, hogy Keresztelő Szent János hirdette Jézus megjelenését, de Szent János evangélista úgy beszél erről a megjelenésről, mint a világosság megjelenéséről.
Jézus a világosság, az, akitől színt kapnak a dolgok . De Jézus nem csak olyan világos, mint a fény, vagyis az övé nem csak egy külső, fizikai világosság, hanem az eszme világossága is, amelynek segítségével helyesen lehet dönteni valami mellett, helyesen lehet ítélkezni a cselekedetek fölött, helyesen lehet értelmezni az eseményeket. Ha Jézus a világosság, hogyan világosít meg minket, milyen utat világosít meg a számunkra a mai vasárnap?
Advent harmadik vasárnapján egy fehér ragyogó angyal jön le a Földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.
A szentlecke különösen jelentős abból a szempontból, hogy miben áll ennek a vasárnapnak a tanítása. Három dolgot mond nekünk Szent Pál: az első azt, hogy „imádkozzatok szüntelenül”; a második, hogy „adjatok hálát mindenért” és az utolsó, hogy „vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg”.
Beküldve: December 10, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Evangélium
Mk 1,1-8
Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: „Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”

Elmélkedés
Lelki készület
Az advent az év remélhetőleg legcsendesebb időszaka. Egyesek számára persze a legzajosabb, a legtöbb rohanással járó idő ez, a karácsonyi készülődés miatt. De ha odafigyelünk ennek az időnek a lelki tartalmára, akkor csendes készületté tudjuk tenni az adventünket. Miközben az üzletek hosszabb ideig vannak nyitva, hogy több vásárlót tudjanak fogadni és több árut tudjanak értékesíteni, gondol-e valaki arra, hogy több időt szánjon Isten üzenetének olvasására és hallgatására? Miközben ámulattal szemléljük a milliónyi égővel kivilágított üzletközpontokat és utcákat, tudunk-e odahaza egyetlen kis gyertyát meggyújtani, s annak fényénél csendesen imádkozni? Meg tudunk-e állni a rohanásban és nyüzsgésben?
Szent Benedek azt tanította, hogy minden dologban meg kell találnunk a helyes mértéket. Ez nem csak a szerzetesek mindennapi imájára és munkájára vonatkozik, hanem a mi életünkre és a mi cselekedeteinkre is. A munkát túlzásba lehet vinni és akkor a lelki életünk hátrányba kerül. Bátran mondjuk ki azt is, hogy az imádkozást is túlzásba lehet vinni, ha az a kötelességeink teljesítésének rovására megy. Az advent többek között mértékletességre figyelmeztet minket. Találjuk meg mind a lelki készületben, mind a gyakorlati teendőinkben a helyes mértéket!
Advent 2. vasárnapján Keresztelő János a vezetőnk karácsonyi előkészületünkben. A szavak, amelyeket egykor a hozzá kivonuló emberekhez intézett a pusztában, ma nekünk szólnak: „Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” János azért mondta ezt, mert tudta, hogy hamarosan eljön a Megváltó, akit évszázadok óta várt a választott nép. A korábbi időkben a próféták küldetése az volt, hogy előkészítsék a Megváltó érkezését. Keresztelő János pedig, mint az ószövetség utolsó prófétája, rámutat a Megváltóra, Jézusra, akiben beteljesedett az ígéret. Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatása történetéből tudjuk, hogy János már anyja méhében is örömmel köszöntötte az Üdvözítőt. Később arra tanítja az embereket, hogy már nem kell sokáig várakozniuk, mert közvetlenül utána fog megérkezni az Úr, és amikor Jézus hozzá megy, hogy megkeresztelkedjen, akkor a nép előtt rámutat Jézusra, a Megváltóra, aki elveszi a világ bűneit.
A Keresztelő ma nekünk mondja, hogy készüljünk, mert hamarosan elérkezik Jézus születésének ünnepe. Ezekben az adventi napokban a keresztény emberek szerte a világon lélekben útra kelnek és elindulnak Betlehem felé. Nagy utat kell még megtennünk, hogy találkozhassunk a Megváltóval, akinek életútja a betlehemi istálló szegénységétől a kereszten átélt egyedüllétig vezetett. Ha a karácsonyi estén felismerjük Megváltónkat a jászolban fekvő Gyermekben, akkor sem állhatunk meg, hanem tovább kell indulnunk, hogy elkísérjük Urunkat egészen a keresztig, amelyen halálával beteljesítette a megváltás művét. Személyes és élő hitre van ahhoz szükségünk, hogy a pólyába takart kisdedben felismerjük Isten Fiát, akit az Atya küldött, s ugyanilyen hitre van szükségünk ahhoz is, hogy a kereszten szenvedő és meghaló Jézusban is felismerjük Isten Fiát, akit az Atya immár magához fogad. De hittel kell tekintenünk az Oltáriszentségre is, amelyben Jézus testével és vérével valóságosan jelen van, hogy önmagát adja nekünk.
(c) Horváth István Sándor

Imádság
Uram, Jézus Krisztus! Te egykor bűnbánatot hirdettél a népnek és megtérést vártál az emberektől. Evangéliumod üzenete arra ösztönöz, hogy szembenézzek önmagammal, bűnös múltammal, életem hibáival. Segíts felismernem mindazt, amin változtatnom kell, s amin a te kegyelmeddel változtathatok. Adj szívembe igaz bűnbánatot! Add nekem a Szentlélekben való újjászületés kegyelmét! Mutasd meg nekem, milyen úton induljak, s mit vársz tőlem a jövőben! Köszönöm az adventi készület idejét. Adj erőt, hogy nap mint nap előre haladjak a lelki felkészülés útján és találkozhassak veled, az Isten Fiával.
Beküldve: November 29, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Adventi ima

Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben Rád, a Te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk.
Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat!
Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni.
Teremts bennünk csendet!
A hit ajándékát elfogadó csendet.
A Te titkaidat elfogadó csendet.
A Te szeretetedet elfogadó csendet.
A Megváltó érkezését váró csendet.
A lélek mélyén megszülető öröm csendjét.
Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet!

Ámen
Beküldve: November 18, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen az igazság - csak az igazság -
befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet,
ami fölemel!

Ámen.
Beküldve: November 6, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

A Fény imája: „Uriel, a Tűz és Fény angyala, kérlek hallhasd meg segélykérő imámat. Ragyogj be ma engem a fényeddel és szeretetteddel, töltsd fel lelkemet, óvj meg engem ezen a sötét és szomorú napon, juttasd eszembe, hogy a halál nem a vég, hanem a kezdet!

Kérlek Uriel, mutass utat az elhunyt szeretteimnek és minden eltávozott léleknek, hogy térjenek meg a Túlvilágra, oda, ahová már tartoznak, és ne maradjanak itt. Kérlek, áldj meg minket, az élőket, akik itt maradtunk és emlékszünk halottainkra és áld meg a holtakat, akiknek most már új életük van. Hadd éljünk mind békében, együtt a fényben és a szeretetben. Hálásan köszönöm a segítségedért, és azt, hogy meghallgattad a segélykérő imámat.

Ámen.”

(Forrás: noiportal.hu)
Beküldve: October 29, 2022
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Vannak Angyalok akik
kétségtelenül közöttünk élnek.
Mosolyukban melegség lappang,
S békére lelnek tőle a szívek.
Szemeik csillagként ragyognak
Vissza rám vagy éppen rád.
És elillan a keserűség, félelem,
S minden mi nyomaszt vagy bánt, az angyali közelségben változik és angyali világnak érezzük pozitív hatását ..
Az angyalok üzenetét sokszor utólag értjük meg, és döbbenünk rá mit is akarnak nekünk súgni az angyalok. Az angyalok világa különleges világ, mivel láthatatlan erők mozgatják. Képzelet szülte, mégis megmagyarázhatatlan csodákra talál az, aki az angyalok világában hisz.
Születésünk pillanatában égi energiákat kapunk. Az angyalenergiának nemcsak értelmük és akaratuk van, hanem nagyon gazdag mély érzelemvilággal is rendelkeznek ezek az emberek, ezért hívjuk angyalenergiának. Isten szabad akaratot adott az angyaloknak, hogy kit ruházzanak fel ezzel a képességgel. Sokszor megjelenik angyalunk, hogy gyógyítsa, segítse életútja folyamán az embert.
Mert te Isten gyógyító munkájának kiválasztott gyermeke vagy.
Téged ugyanolyan merész
teremtőnek szántak.
Beküldve: October 24, 2022
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts